ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, vermeld op de website www.voeljelekker.nl. Voeljelekker.nl is en website en een handelsnaam van Ekomenu bv. Verder te noemen EKOMENU. 
1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant telefonisch, aan huis of via de website doorloopt, om een Dienst te bestellen.
1.3 Klant: de wederpartij van EKOMENU met wie EKOMENU een Overeenkomst aangaat.
1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Dienst.
1.5 Partijen: EKOMENU en Klant gezamenlijk.
1.6 EKOMENU: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
1.7 Website: de website van EKOMENU, te vinden onder de URL http://www.voeljelekker.nl.
1.8 Product: zaken, welke EKOMENU op haar Website of huis aan huis aanbiedt, welke Klant kan bestellen.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 De op de Website aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan de EKOMENU, hetzij door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien. De Overeenkomst kan zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch worden gesloten. De EKOMENU bevestigt de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch aan de Klant.
3.2 EKOMENU garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien EKOMENU hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.
3.3 EKOMENU is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de Overeenkomst te verbinden. EKOMENU behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.
3.4 EKOMENU bepaalt zelf in welke postcodegebieden ze haar producten levert. Het kan voorkomen dat een Klant wordt afgewezen doordat de EKOMENU niet in een bepaald postcode gebied levert.

ARTIKEL 4 PRIJZEN EN BETALING

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn inclusief verzend- en afleverkosten, mits niet anders weergegeven.
4.2 EKOMENU is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen.
4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op onderstaande wijzen worden voldaan: de betaling bij aanmelding door middel van overschrijving via iDEAL via onze website.
 

ARTIKEL 5 LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingsmails zijn indicatief.
5.2 EKOMENU zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
5.3 Indien en voorzover EKOMENU niet binnen 60 (zestig) dagen de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat EKOMENU heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.4 is dan van overeenkomstige toepassing.
5.4 Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.5 In het geval de Klant niet aanwezig is op het afgesproken moment van de levering, wordt getracht de box bij één van de buren te leveren. In het geval er geen mogelijkheid is om bij de buren te leveren, wordt de box door de vervoerder retour genomen. Waar mogelijk wordt in overleg tussen EKOMENU en de Klant een nieuwe levertijd overeengekomen. De kosten voor deze nalevering zijn voor de Klant, tenzij EKOMENU of de vervoerder zeer nalatig heeft gehandeld.

ARTIKEL 6 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

6.1 Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. de Klant te informeren over de leveringen;
c. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van EKOMENU.
6.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en Sms-berichten) als in voorgaande lid onder c bedoeld, wordt aan de Klant middels deze algemene voorwaarden toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure van de EKOMENU, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal EKOMENU deze uitingen sturen.
6.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door EKOMENU aan te passen bij onjuistheden.

ARTIKEL 7 TOEPASSELIJK RECHT, KLACHTEN EN GESCHILLEN

7.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
7.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met EKOMENU, welk contact telefonisch, schriftelijk en per email op contact@EKOMENU.nl kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan onderaan deze Algemene Voorwaarden vermeld. EKOMENU zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

ARTIKEL 8 OVERIGE BEPALINGEN

8.1 EKOMENU is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de nieuwe voorwaarden worden nagekomen.
8.2 Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door EKOMENU inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Voel Je Lekker
EKOMENU BV
John M. Keynesplein 12-46
1066 EP Amsterdam
info@EKOMENU.nl